Mentoring

Mentoring

  • Zajištění externího mentoringu začínajícím učitelům mateřských škol nebo jiných předškolních zařízení a pedagogům volného času. Součástí je podpora jejich osobnostního rozvoje, sebepoznání a sebereflexe
  • Další odborné pedagogické služby

Externí mentoring

Mentoringové služby jsou nabízeny v Praze a blízkém okolí. Součástí je sledování realizovaných vzdělávacích nebo volnočasových aktivit a následná související empatická podpora pedagoga, která vychází z analýzy potřeb a opírá se zejména o jeho sebereflexi a zájem.

Hlavním pilířem našeho externího mentoringu je otevřená a partnerská komunikace a společné hledání řešení, cesty k rozvoji. Jsou nabízeny příklady dobré praxe, návrhy pro zlepšení a je jen na pedagogovi, zda je uplatní a přijme za své.

Dalším krokem je postupné uplatňování dohodnutých návrhů na zlepšení do praxe a závěrečná společná diskuse, vyhodnocení.

Výhodou externího mentoringu je zejména to, že není zatížen procesy ani vztahy na pracovišti. Napomáhá také sdílení zkušeností z rozmanitých škol. Nejedná se o kontrolní činnost.

Cena je nastavována individuálně a vychází z počtu účastníků a rozsahu služby. Mentoringové služby může organizace zahrnout do dalšího vzdělávání nebo metodické podpory pedagogů.

Další služby

Dále nabízíme pomoc s nastavením systému pedagogické diagnostiky nebo školního vzdělávacího programu tak, aby byly skutečným přínosem do pedagogické praxe, nikoli jen „nutným zlem“. Máme také zkušenosti s tvorbou či oponenturou metodických materiálů nebo vzdělávacích projektů. Případné další odborné služby lze dojednat individuálně.