Podpora škol

Podpora škol

  • Zajištění externího mentoringu začínajícím učitelům mateřských škol nebo jiných předškolních zařízení, podpora jejich osobnostního rozvoje, sebepoznání a sebereflexe
  • Konzultace pro začínající učitele (pedagogická praxe, administrativní i legislativní oblast)
  • Další odborné pedagogické služby

Součástí online nebo osobní (Praha a blízké okolí) individuální KONZULTACE pro začínající učitele mateřských škol nebo jiných předškolních zařízení je i následné písemné shrnutí, včetně případných dalších souvisejících informačních či metodických materiálů či webových odkazů. Pokud Vám chybí metodická podpora, můžete si zarezervovat termín konzultace.

EXTERNÍ MENTORING je nabízen v Praze a blízkém okolí. Jeho součástí jsou vstupy do tříd a následná související podpora učitele, která vychází z analýzy potřeb a opírá se zejména o sebereflexi učitele a jeho zájem. Zásadní je otevřená diskuse a společné hledání řešení, cesty k rozvoji. Jsou nabízeny příklady dobré praxe, návrhy pro zlepšení a je jen na učiteli, zda je uplatní a přijme za své. Cílem je na základě otevřené a partnerské komunikace dosáhnout maximálního rozvoje dovedností učitele tak, aby byl spokojený on i děti, které učí. Dalším krokem je postupné uplatňování dohodnutých návrhů na zlepšení do praxe a závěrečná společná diskuse, vyhodnocení. Výhodou externího mentoringu je zejména to, že není zatížen procesy ani vztahy na pracovišti. Napomáhá také sdílení zkušeností z rozmanitých škol. Nejedná se o kontrolní činnost (rozdíl oproti hospitační činnosti ředitele školy).

  • Cena je nastavována individuálně a vychází z počtu účastníků a rozsahu služby
  • Mentoringové služby může škola zahrnout do dalšího vzdělávání nebo metodické podpory pedagogů

V případě zájmu nám můžete zaslat nezávaznou poptávku

Dále nabízíme pomoc s nastavením systému pedagogické diagnostiky nebo školního vzdělávacího programu tak, aby byly skutečným přínosem do pedagogické praxe, nikoli jen „nutným zlem“. Případné další odborné služby lze dojednat individuálně. Kontaktujte nás

Pro školy i související organizace nabízíme rovněž spolupráci při tvorbě metodických materiálů nebo vzdělávacích projektů. Další odborné pedagogické služby lze dohodnout na základě potřeb objednavatele.