Další služby

Další služby

  • Zajištění odborných pedagogických služeb.
  • Podpora v podobě externího mentoringu pro začínající průvodce (učitele).

Nabízíme pomoc s nastavením systému pedagogické diagnostiky nebo školního vzdělávacího programu tak, aby byly skutečným přínosem do pedagogické praxe, nikoli jen „nutným zlem“.

Máme také zkušenosti s tvorbou či oponenturou metodických materiálů nebo různých vzdělávacích projektů.

Externí mentoring:

Zajišťujeme podporu začínajícím průvodcům přímo „v terénu“. Výhodou naší externí podpory je zejména to, že není zatížena procesy ani vztahy na pracovišti. Napomáhá také sdílení zkušeností z rozmanitých škol.

Uplatňujeme rovnocenný přístup (neděláme kontrolní činnost!) a princip dobrovolnosti. Pedagog si sám určuje, které návrhy uplatní v praxi tak, aby byl spokojený on i děti.

Nehodnotíme. Podporujeme!

Cena za výše uvedené typy služeb se stanovuje individuálně dle náročnosti, typu a rozsahu služby (od 500 Kč/hod.).